สื่อสอนภาษาไทย

ชื่อเรื่อง ลูกเต๋าประสมสระส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อที่กระตุ้นให้เด็กลงมือทำ กับลูกเต๋าประสมสระที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น!

- ช่วยให้เด็กสนุกกับการฝึกอ่าน ประสมสระด้วยสื่อสามมิติที่จับต้องได้อย่างปลอดภัย

- เพิ่มคลังคำให้แก่เด็ก และทำให้เด็กคุ้นเคยและตระหนักถึงโครงสร้างในการเขียนคำภาษาไทย

- ช่วยปูพื้นฐานเรื่องอักษรสามหมู่ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายและตัวสะกดในภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

- ช่วยให้เด็กรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สระไทย 34 สระ วรรณยุกต์ 4 รูป เครื่องหมาย 1 ตัว และตัวสะกด 8 มาตรา

- ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาไทย ได้แก่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ชุดลูกเต๋าประสมสระ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก ทำจากฟองน้ำขนาดเหมาะมือ น้ำหนักเบา หุ้มด้วยหนัง PVC คุณภาพดีได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (EN71) ซึ่งรับรองแล้วว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก
2. บัตรตัวอักษรไทย จำนวน 91 ใบ (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายทัณฑฆาต และตัวสะกด)
- แยกประเภทพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ สะดวกในการจดจำและการนำไปใช้
- บัตรทำจากกระดาษแข็ง ตัดมุมมนทุกด้าน ตัวอักษรขนาดใหญ่
- ตัวอักษรทั้งหมดปรับปรุงจากหนังสือ ”มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย” โดยราชบัณฑิตยสถาน สามารถนำไปใช้เป็นแบบการเขียนมาตรฐานได้

เรื่อง สิธยา จิริยะสิน
ที่ปรึกษา ขบวนการครูนก
รหัสหนังสือ 1902301
ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว
ราคา บาท
ราคาพิเศษ 502 บาท