ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
จิ๊กซอว์
ชุดนิทานกุ๋งกิ๋ง
ชุดนิทานไดโนน้อย
ชุดนิทานตุ๊บปอง
ชุดนิทานที่แนะนำโดยนายแพทย์ประเสริฐ
ชุดนิทานในหลวง รัชกาลที่ ๙
ชุดนิทานป๋องแป๋ง
นิทาน/หนังสือเด็ก
นิทานพร้อมกิจกรรมเสริมทักษะ
บัตรภาพ/Flash Cards
แบบฝึกเสริมทักษะ
สื่อเสริมพัฒนาการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา จีน-ไทย
หนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หนังสือ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
หนังสือ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
หนังสือการ์ตูน/วรรณกรรม
หนังสือกิจกรรม/ศิลปะ/ระบายสี
หนังสือคู่มือและความรู้ทั่วไป
หนังสือนิทาน-เพลง-CD/DVD
หนังสือบอร์ดบุ๊ค
หนังสือลอยน้ำ/หนังสือผ้า
หนังสือเล่มใหญ่ Big Book
หนังสือสารคดี/เสริมความรู้
ร่วมงานกับเรา
 
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา
 
รายละเอียดงาน
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
• ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
• เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี – ลูกหนี้ 2 อัตรา

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี – ลูกหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งวางแผนกงานและติดตามทวงถามในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าของบริษัท
• ตรวจสอบรายการขายและบันทึกยอดขายที่เกี่ยวข้องในส่วนของบัญชี
• จัดทำรายงานต่างๆ ประเมินผลการติดตามหนี้และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระเงินของลูกค้า 

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
• ออกออเดอร์และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานขาย
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร และสนับสนุนทีมฝ่ายขายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word/Excel และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
• มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
• สามารถทำงานล่วงเวลาในวันปกติ, วันหยุด, และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (การเขียนและการพูด)
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
• หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กทั้งในและนอกประเทศมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ตลาดจีน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
• ทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสื่อสารได้ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและพิมพ์ , และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• มีความขยัน กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ ชอบประสานงานและติดต่อลูกค้า