ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Planforkids.com 6 เทคนิค เล่านิทาน...สร้างนักอ่าน


วันที่ : 19/08/2017   อ่าน : 3532

6 เทคนิค เล่านิทาน...สร้างนักอ่าน

 
นิทาน เป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อเด็ก เพราะการเล่านิทานช่วยสร้างความคิดและจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ธรรมชาติของเด็กมักชอบฟังนิทานและอยากให้คุณพ่อคุณแม่ และคุณครูเล่านิทานให้ฟัง ดังนั้นจึงควรหาโอกาสอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ และปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
 
1. คุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านให้กับเด็ก โดยการอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ เห็นหรือชวนเด็ก ๆ พูดคุยเกี่ยวกับหนังสืออยู่เสมอ เพราะเด็กวัยนี้มักมีพฤติกรรมเลียนแบบคนใกล้ชิด หากคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูชอบอ่านหนังสือ เด็กก็จะสามารถซึบซับพฤติกรรมรักการอ่านไปด้วย นอกจากนี้การพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่เขาอ่านอย่างเป็นกันเอง ก็แสดงถึงความเอาใจใส่ และฝึกทักษะทางภาษาของเขาไปในตัวด้วยเช่นกัน
 
2. จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและในห้องเรียนด้วยการจัดมุมหนังสือให้มีความน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากเข้าไปอ่านหนังสือ โดยอาจจัดหนังสือไว้บนชั้นหรือตะกร้าน่ารัก ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถหยิบได้สะดวก และมีหนังสือประเภทต่าง ๆ ให้เด็กได้เลือกหยิบอ่านตามความสนใจของเด็กแต่ละคน ในมุมนี้ คุณครูอาจจะปูเบาะนุ่ม ๆ ไว้ให้เด็กได้นั่งอ่าน จัดวางตุ๊กตาขนนุ่ม ไว้ให้เด็กกอดขณะอ่านหนังสือ มีกระดาษ ดินสอ และสีเทียน ไว้ให้เด็กได้ถ่ายทอดจินตนาการหลักจากการอ่านนิทาน ซึ่งเป็นการปพื้นฐานทักษะทางภาษาด้านการเขียนต่อไป
 
3. การเลือกหนังสือนิทานให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญ ควรเลือกหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีเนื้อเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ตัวละครไม่มาก ใช้ภาษาง่าย ๆ ประโยคสั้น ๆ มีคำซ้ำ เป็นบทกลอนหรือคำคล้องจองที่ช่วยให้เด็กจดจำได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก เช่น ครอบครัว เพื่อน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งจะให้เด็กสามารถจินตนาการตามได้ และรูปเล่มควรจะมีขนาดพอเหมาะให้เด็กสามารถหยิบจับได้สะดวก
 
4. ส่งเสริมความมีวินัยในการใช้หนังสือให้กับเด็ก เช่น การรู้จักถนอมหนังสือ วิธีการเปิด-ปิดหนังสือ และการใช้หนังสือให้ถูกวิธี
 
5. เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือด้วยตัวเองและนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง โดยอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project approach)
 
6. การเล่นนิทานของคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูนั้นอาจมีเทคนิควิธีการเล่าต่าง ๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อให้การเล่ามีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ใช้หนังสือนิทาน หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ เชือก หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น การเล่านิทานแต่ละครั้ง ครูควรทำความเข้าใจในนิทานที่เล่าและจดจำเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีก่อน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น บรรยายที่เงียบสงบ เด้กไม่อยูในภาวะหิวร้อนหรือง่วงนอน และความยางของนิทานเหมาะสมกับช่วงความสนใจและวัยของเด็ก ควรมีการประเมินผลหลังการเล่า เพื่อนำไปปรับปรุงในการเล่าครั้งต่อไป
 
เมื่อคุณครูและผู้ปกครองเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือกันในการฝึกนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่วัยแรกเริ่มเช่นนี้แล้ว ในอนาคตพวกเขาก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างแน่นอนค่ะ


สมรรถนะที่ 12 : ถ้าลูกทำได้แบบนี้ ลูกจะรู้ตัวเองดีว่าชอบอะไร

เล่านิทาน กับ อ่านนิทาน ต่างกันอย่างไร

สมรรถนะที่ 21 : คณิต ในชีวิตประจำวันลูก