ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือนิทาน ชุด คำพ่อสอน
วันที่ : 08/12/2016   อ่าน : 2382

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือนิทาน ชุด คำพ่อสอน

 
จากพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สู่การสร้างสรรค์นิทานคุณภาพ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจของ "ตุ๊บปอง"
เพื่อให้เด็กไทยได้ก้าวเดินตามแนวทางคำสอนของพระองค์

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดตัวหนังสือนิทาน ชุด คำพ่อสอน ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานนอกจากจะมีมุมจัดแสดงหนังสือ ชุด คำพ่อสอน พร้อมทั้งมุมกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กแล้ว ยังมีการเสวนาอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ร่วมเวที ดังนี้
 
  1. ดร.อรสุดา เจริญรัถ บรรณาธิการ "หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส คำพ่อสอน" หนึ่งในหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจของตุ๊บปอง
  2. คุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือนิทานชุดคำพ่อสอน
  3. คุณพรพิมล เสนผดุง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
  4. คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เจ้าของนามปากกา "ตุ๊บปอง" ผู้เขียนนิทานชุดคำพ่อสอน
  5. คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการ

หนังสือชุด คำพ่อสอน 1 ชุด มี 12 เรื่อง

 
 
กราบพระบาท : ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นว่าในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้อยู่ร่วมกัน โดยปกติ ราบรื่น มีความสามัคคี มีเหตุผล และมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจน เพื่อรักษาชาติประเทศ และความผาสุกสงบที่สืบต่อกันมาช้านานนี้ไว้ได้
 
 
เข้าใจ...เข้าใจ : การคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
เด็กต้องรู้ว่าถ้าทำตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย  และผู้เห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชนส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็เอาตัวไม่รอด
 
 
ทำได้...อยู่ดี : ความเข้าใจในการเป็นประชาธิปไตย
เด็กต้องฝึกฝนในตนสามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยราบรื่น มีความอดทนและอดกลั้นต่อความคิด และความต้องการที่แตกต่างด้วยปัญญา ความโอนอ่อน สามารถผ่อนตามได้ด้วยเหตุผล จนเกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทาง
 
 
เล่มนี้...ซิดี : การใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
หนังสือเป็นธนาคารสะสมความรู้ ที่มหนุษย์ได้สร้างมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กก้าวหน้าได้โดยแท้
 
 
ช่วยกัน นั่นแหละดี : ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่
เด็กต้องรู้ว่า ตนนั้นมีหน้าที่อันสำคัญและผูกพันในการตอบแทนคุณบิดา มารดา และผู้อุปการะช่วยเหลือ ด้วยการประพฤติดี หมั่นศึกษาหาความรู้ความสามารถเหมาะแก่กาลสมัย
 
 
ร้อยมาลัย ไปวันสงกรานต์ : การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
เด็กต้องเรียนรู้ และตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมของบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศชาติของเรามีของดี ที่นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
 
 
พอดี พอดี : ความพอเพียง
เด็กต้องฝึกฝนตนให้รู้จักพอในความต้องการใช้ชีวิตพอประมาณ พอเพียงตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง
 
 
อยู่ไหน หาไม่เจอ : ความมีระเบียบ วินัย
เด็กต้องฝึกฝนตนให้รู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบ สามารถทำอะไรได้อย่างถูกต้อง นำสู่การสร้างความสำเร็จ ความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้
 
 
ไม่ ไป บอก : ความมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
เด็กต้องเข้าใจว่า ตนนั้นเป็นผู้เยาว์ ที่ต้องสะสมความรู้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับดำรงชีวิตบนโลกนี้ ให้รอดต่อไปในอนาคต ด้วยความรู้ตัวว่าทำดีหรือไม่ดี
 
 
เก็บได้ ให้คืน : ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี เด็กจึงต้องฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นในตน จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ มีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง
 
 
มือน้อยน้อย ปลูก : การเผื่อแผ่และแบ่งปัน
เด็กต้องเรียนรู้ว่าสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
 
บ้านต้นไม้ : ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
เด็กต้องฝึกฝนความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เล็ก เมื่อเจออุปสรรคอะไร จะสามารถผ่านพ้นไปได้ อย่างไม่ท้อถอย ไม่โกรธ และไม่น้อยใจ

 
 

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดย สพฐ.

Line@ Reward Card สะสมครบปั๊บ! รับปุ๊บ!

หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม