ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Whole child Development for Thailand 4.0
วันที่ : 22/05/2017   อ่าน : 3323

Whole child Development for Thailand 4.0


 
โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9
(Mini Master of Education in Early Childhood)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Whole child Development for Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560
 
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ โดยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหรรมเป้าหมาย เด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ จึงต้องเติบโต เรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ต้องปรับตัวไปสู่การเรียนรู้โลกเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) และยังต้องคำนึงถึงความสมดุลของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน

สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จึงดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารรวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กคิดได้ คิดเป็น เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

★ วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต และสามารถเตรียมพร้อมรองรับเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในจัดการศึกษาปฐมวัย ในด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีและมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย และช่วยเหลือแนะนำผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นได้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยในระยะยาว และเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ

★ ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) จำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฏิบัติ, การศึกษาด้วยตนเอง และศึกษาดูงาน 2 วัน

★ สถานที่อบรม
ห้องแก้วนนทรี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

★ วิธีดำเนินการฝึกอบรม
- การบรรยายจากวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติ
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
- การบันทึกผลการเรียนรู้
- การไตร่ตรองและสะท้อนความก้าวหน้า (Reflective Thinking) ฯลฯ
 
★ วุฒิบัตร
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (Mini Master of Education in Early Childhood) จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

★ ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ 29,500 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุฝึกอบรม ค่าใช่จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ของว่างและวุฒิบัตร

พัฒนาหลักสูตรโดย สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล - ประธานโครงการฯ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช - ที่ปรึกษา
นายกสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย
3. ดร.วรนาท รักสกุลไทย - ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล
4. นางริสรวล อร่ามเจริญ - ที่ปรึกษา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
5. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกัตญญู - กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์ - กรรมการ
หัวหน้าแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
7. อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ - กรรมการ
อาจารย์พิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Hello Kids
8. นางสาวพชรชล สนแจ้ง - เลขานุการ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
9. นางสาวณัฐธิดา ศรีสมบูรณ์ - ผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 
สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธิดา ศรีสมบูรณ์ โทร. 09-8534-8266 หรือ 0-2575-2559 ต่อ 352 นะคะ 
 
 
 

DinoRun4 Kids and Family Run

DinoRun3 : Kids & Family Run

โปรโมชั่นออนไลน์ งาน Plan For Kids Fair ครั้งที่ 23