ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
100 เล่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
วันที่ : 14/11/2017   อ่าน : 4370

100 เล่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน


 
   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดงานแถลงข่าวโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานกล่าวว่า การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะหนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างคน ให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนิน โครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ที่สอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เพื่อจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีมีประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป
 
   ด้านนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการคัดสรร ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ห่างไกล มีสิทธิในการได้อ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์

หนังสือดี 100 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน แบ่งตามช่วงวัย ได้ดังนี้
1.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ปี
2.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ปี
3.หนังสือดีสำหรับเด็ก อายุ 4-6 ปี
4.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 7-11 ปี
5.หนังสือดีสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี
 

รายชื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ ต่ำกว่า 1 ปี
 

รายชื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ ต่ำกว่า 1-3 ปี 
 
         

  
  
   

รายชื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ ต่ำกว่า 4-6 ปี
 


   


   


                  


 
 
 
 รายชื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 7-11 ปี
    
 
 ขอบคุณที่มาจาก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/299736
 
 
 

Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23

เชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ : เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู