ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Mini M. Ed รุ่นที่ 10 ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย
วันที่ : 27/04/2018   อ่าน : 5419

Mini M. Ed รุ่นที่ 10 ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย

โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 10 ทัศนะนานาชาติสู่ห้องเรียนปฐมวัย
(Mini M. Ed รุ่นที่ 10 หลักสูตร Early Childhood Education...International Perspective to Thai Classroom)
 

มีให้เลือก 3 แพ็กเกจ แบ่งเป็น
แพ็กเกจ A สำหรับผู้บริหาร 4 วัน (วันที่ 14, 15, 21 กรกฎาคม 2561 และศึกษาดูงานวันที่ 7 กันยายน 2561) ราคา 13,500 บาท
แพ็กเกจ B สำหรับครู 7 วัน (วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2561 รวมศึกษาดูงานและรับวุฒิบัตร) ราคา 25,000 บาท
แพ็กเกจ A+B เข้าร่วมตลอดหลักสูตร 11 วัน (14 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2561 รวมศึกษาดูงานและรับวุฒิบัตร) ราคา 31,500 บาท

 
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูในช่วงวัยที่สำคัญ เพราะเป็นวัยรากฐานที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต ซึ่งในหลากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจในรูปแบบ ที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติและความสนใจของเด็ก การศึกษาแนวคิดของนานาชาติเพื่อนำองค์ความรู้ วิถีปฏิบัติ และมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา มาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนปฐมวัยไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จึงดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารรวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กคิดได้ คิดเป็น เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้มีองค์ความรู้ วิถีปฏิบัติ และมุมมองเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย รวมถึงเด็กปฐมวัยให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย และช่วยเหลือแนะนำผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นได้
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยในระยะยาว และเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ

ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) และศึกษาดูงาน 1 วัน จำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ / การศึกษาด้วยตนเอง และศึกษาดูงาน 1 วัน
 
สถานที่อบรม
ห้องแก้วนนทรี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วิธีดำเนินการฝึกอบรม
- การบรรยายจากวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติ
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
- การบันทึกผลการเรียนรู้
- การไตร่ตรองและสะท้อนความก้าวหน้า (Reflective Thinking) ฯลฯ
 
วุฒิบัตร
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (Mini Master of Education in Early Childhood) จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
พัฒนาหลักสูตรโดย
สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
คณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกัตญญู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล
4. อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5. นางริสรวล อร่ามเจริญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 
คณะวิทยากร
1. องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
2. คุณหญิงดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์
รองผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
4. ศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาฟินแลนด์
5. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รองประธานคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
6. รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. รศ. ดร.พัชรี ผลโยธิน
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
14. ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล
15. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17. ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันท์
ครูการศึกษาพิเศษและที่ปรึกษาโปรแกรมภาษา และวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส
18. อ.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์
นักเขียน นักวาดภาพประกอบนิทาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนิทาน
20. อ.ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids
21. คุณทรงพล และ Ms.ชิเอะ บุญประเสริฐ
ผู้บริหาร KiraKira kids international kindergarten school
22. คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Morther&Care

สนใจสมัคร และขอรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่
คุณกิ๊ก ชุติภาดา โทร. 0-2575-2559 ต่อ 418 มือถือ 09-5228-6359
คุณเป็ด ณัฐธิดา โทร. 0-2575-2559 ต่อ 330 มือถือ 08-1751-5464  
 
 
 

สพฐ. ประกาศผลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561

100 เล่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

รวมพลคนรักตุ๊บปองในงาน ตุ๊บปอง Party ปีใหม่ สดใส ได้กุศล