ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดย สพฐ.
วันที่ : 10/04/2019   อ่าน : 8532

รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 โดย สพฐ.หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

รับรองโดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตัวอย่างรายชื่อ "หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน* ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก ปลูกฝังคุณธรรม เจตคติ ให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน

     ซึ่งมีหนังสือของแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ผ่านการคัดเลือก 36 รายการ ดังนี้
 

   การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 


รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปีรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี

 
 
หนังสือที่ผ่านการคัดสรร โครงการหนังสือเล่มแรก BOOKSTART THAILAND 2562
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
                


     
     


     


               
  
  
   


**คณะกรรมการคัดสรรฯ ได้แก่ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน, สมาคมไทสร้างสรรค์, วิทยากร เชียงกูล และคณะ, คณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.), คณะกรรมการสรรหาสื่ออุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข, หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart, อุทยานการเรียนรู้ TK Park, โครงการคัดสรร 108 หนังสือดี
 
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
>> ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2562 คลิก
>> หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดย สพฐ. คลิก
>> หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2560 โดย สพฐ. คลิก

แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
1. สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
3. เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี

อายุ 3 ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟัง เข้าใจคำถามอะไรที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ

  อายุ 4 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จากไหน ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนี้มีความเป็นมาอย่างไร วัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริงและเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก 2-3 ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่องนิทานและออกเสียงได้ถูกต้อง

อายุ 5 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วย จะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้

 
Recommend
  


ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 ชุด 1 (10 เล่ม)ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2562 ชุด 2 (11 เล่ม)
  

ชุด ต้นกล้าเรียนรู้ประสาทสัมผัส (กระเป๋า) 5 เล่มชุด นิทานเนรมิต (4 เล่ม)
ชุด ลูกลิงเรียนรู้ 4 เล่มชุด ลูกลิงเรียนรู้ ชุด 2 (4 เล่ม


ชุด น้องเล็กของกุ๋งกิ๋ง 3 เล่ม (ปกอ่อน)ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) 3 เล่ม (ปกอ่อน)
  


 
 
 

Plan For Kids Fair ครั้งที่ 23

โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร งานเปิดตัวหนังสือ ชุด หนูอยากเป็น

ปักหมุดวันหยุดยาว “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนกันอ่านสร้างสุขฯ”