ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดได้ ทำได้...ตามแบบ “สะเต็มศึกษา”
Home > Parent's Blog


วันที่ : 19/05/2019   อ่าน : 404

สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดได้ ทำได้...ตามแบบ “สะเต็มศึกษา”สนุกกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดได้ ทำได้...ตามแบบ “สะเต็มศึกษา”

การศึกษาของเด็กในศตวรรษที่ 21
จะไม่ใช่เพียงแค่เรียนเพื่อเรียนอีกต่อไป
แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ทักษะชีวิต


ชีวิตจริง คนเราไม่ได้แยกความรู้เป็นส่วน ๆ
แต่ต้องใช้ประยุกต์ใช้ความรู้หลายด้าน
ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

แนวทาง “สะเต็มศึกษา” หรือ STEAM
จึงบูรณาการความรู้ข้ามกลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E)
ศิลปะ (A) และ คณิตศาสตร์ (M)


จัดการเรียนรู้แบบไม่เน้นเพียงท่องจำ
แต่มุ่งสร้างความเข้าใจผ่านการลงมือทำ
ท้าทายความคิดของเด็กนักเรียน

สนับสนุนให้เด็กพัฒนาทักษะการคิด
ตั้งคำถาม แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์
นำข้อค้นพบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


เด็กจึงเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เห็นคุณค่าว่าทุกวิชาเป็นเรื่องใกล้ตัว
สามารถพัฒนาความรู้สู่ทักษะชีวิต

เติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ขับเคลื่อนประเทศได้ด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

Writer : Timmy

Books Recommend
ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION
สำหรับ เด็ก 2-3 ปี เล่ม 1 และ 2 (2 เล่ม)
ชุด สนุกกับสะเต็ม (STEM) 5 เล่ม (ปกอ่อน)
ราคา : 240.-   พิเศษ 190.-ราคา : 575.-   พิเศษ 460.-

ชุด นิทานตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา - STEAM (5 เล่ม)

ราคา : 475.- พิเศษ 404.-

 

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัย 3-6 ปี

ดาวน์โหลดฟรี โปสเตอร์ตารางพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี (DSPM)

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัยแรกเกิด - 3 ปี