ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• บันทึกบัญชีด้านการรับ , การจ่าย และรายการปรับปรุง รวมถึงทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• ปิดต้นทุนสินค้า    
• แนบเอกสารรับวางบิล Supplier
• Bank Reconzine    
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• เก็บเงินขายสินค้างานสัปดาห์หนังสือ, มหกรรมหนังสือ และ Plan for Kids Book Fair
• เช็คสต๊อกสินค้าที่สำนักงานใหญ่ (ปีละ 2 ครั้ง) , เช็คสต๊อกร้านค้าต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว)
• เก็บเอกสาร    
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 
• หากมีประสบการ ณ์ด้านบัญ ชี-การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
    • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว) 
 
    
 
เจ้าหน้าที่ขับรถหน่วยจัดส่ง (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย
• อายุ 20-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
• มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ 1-2 ปี
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 
รายละเอียดงาน
• รับสินค้าจากคลังขึ้นรถขับรถจัดส่งให้ลูกค้า ตามวันเวลาและสถานณ์ที่ ที่กำหนดสถานณ์ที่ ที่กำหนด
• ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ขนส่ง
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
 
เจ้าหน้าที่รับสินค้าเข้า (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจรับสินค้าเข้าคลังสินค้าให้ถูกต้อง รวมถึงจัดแยกสภาพ ดี ชำรุด
• จัดเก็บ-เบิกสินค้าให้ถูกต้องตาม Location

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย  
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• อายุระหว่าง 20-35 ปี
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 
 
 
 
เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายสินค้าออก (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• จัดสินค้าตามใบสั่งของลูกค้า
• จัดเตรียมและจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตาม Location ให้มีจำนวนและสภาพพร้อม เพียงพอกับการจัดสินค้าให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย - หญิง
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• อายุระหว่าง 20-35 ปี
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

 
 
 
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (1 อัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผน ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ, จัดเก็บ, การเบิกจ่าย ตรวจสอบสินค้า และการจัดส่ง รวมถึงการตรวจนับสินค้า
• ตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• นำเสนอการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานของคลังสินค้าและจัดส่ง
• วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บ วัตถุดิบและสินค้า ให้มีความคุ้มค่าและปลอดภัย 
• ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในคลังสินค้าและจัดส่งได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
• วางแผนอัตรากำลังคนได้เหมาะสม และพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ
• จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่ง
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการวางแผน และบริหารจัดการคลังสินค้า และงานจัดส่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีภาวะความเป็นผู้นำ คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบสูง และทำงานในสภาวะกดดันได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Excel 
• มีทักษะในการวางแผน คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
• สามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขเวลาได้ดี
 
 
 
เจ้าหน้าที่ IT Support (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ดูแลแก้ไข และซ่อมบำรุง HardwarePC, Notebook, Printer
• ลงโปรแกรมต่างๆ ได้เช่น Windows XP,7,10, Microsoft, Adobe, Antivirus และอื่นๆ ตามที่ User ใช้งาน รวมถึงอื่นๆ ได้ลง Driver 

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย - หญิง
• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
• มีความรู้ทางด้าน Network, Internet, LAN, WIFI, Firewall
• มีความรู้ทางด้าน Windows Server, Netware, VMWARE
• มีความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
• มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านการเขียนโปรแกรม
• สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้
• ใช้คำสั่ง SQL ได้ และมีความรู้ทางด้าน Web Support จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com