ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย
• ทำรายการปรับปรุงยืนแบบแสดงรายการภาษี
• ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• เช็คสต๊อกสินค้า
• แคชเชียร์งานหนังสือ
• เก็บเอกสารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุ 23 – 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลและเขียนต้นฉบับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
• มีทักษะทางภาษา/ความรับผิดชอบสูง
เจ้าหน้าที่ Customer Service (ลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • จัดทำใบเช็คสินค้าส่งให้จัดซื้อ
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงออกใบเสนอราคาและใบส่งของให้ลูกค้า
 • ใบเสนอราคาและใบส่งของ ใช้โปรแกรม Consign ระบบของบริษัทเป็นหลัก
 • รับโทรศัพท์ลูกค้าภายนอก
 • งานอื่นๆในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ในการทำงานสูง
 • มีทักษะการจัดลำดับงาน และมีความยืดหยุ่นในงานได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Consign , Microsoft Office Excel , Word ได้
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจได้ดี
 • มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและงานสูง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• รับโทรศัพท์
• งานไปรษณีย์
• ดูแล-เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
• ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
• งานธุรการบุคคล
• บันทึกรายงานการประชุม
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย-หญิง
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Word , Excel
 
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter