ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ร่วมงานกับเรา

แปลน ฟอร์ คิดส์ ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและก้าวไปพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้า (ตลาดจีน) 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
• โต้ตอบทาง e-mail
• ประสานงานในและนอกองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานรัฐ อาทิ มอก. และโรงงาน แหล่งผลิตที่จีน
• ประสานงานต่างประเทศ จัดซื้อ , import , export และลิขสิทธิ์ต่างประเทศ
• อื่นๆ ตามที่ได้ัรับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.30-17.30)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 32 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาจีน / จีนธุรกิจ
• ทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสื่อสารได้ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและพิมพ์ , และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• มีความขยัน กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ ชอบประสานงานและติดต่อลูกค้า
• หากมีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก หรือประสบการณ์ทำงานและศึกษาจากประเทศจีนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
• หากเดินทางเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะได้รับการสัมภาษณ์ทันที
หัวหน้าบัญชี (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ในสมุดรายวัน
• ปิดต้นทุนหนังสือ/ปิดต้นทุนบริการ/Asset
• ทำ Budget
• ปิดงบการเงินและเซ็นต์รับรองงบการเงินได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง
• อายุ 27 - 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี – ลูกหนี้ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งวางแผนงานและติดตามทวงถามในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าของบริษัท
• ตรวจสอบรายการขายและบันทึกยอดขาย ที่เกี่ยวข้องในส่วนของบัญชี
• จัดทำรายงานต่างๆ ประเมินผลการติดตามหนี้และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากการไม่ชำระเงินของลูกค้า
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย - หญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี - ลูกหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้
• เขียนเรื่องราวหรือบทความที่เกี่ยวกับเด็ก
• สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อื่นๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูผู้สอนได้
• ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาครุศาสตร์ (ด้านปฐมวัย) หรือ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
• ทำงานได้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกได้ รวมถึงสามารถใช้สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
• มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรม INDESIGN ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก และหากใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่แผนกขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ) (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ออกบูธ จำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา (กรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และทำงานนอกเวลาได้
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการทำ On the job training ให้ได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเข้าทำงาน)
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
WEB DEVELOPER (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• ออกแบบและพัฒนา web
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. A recognized degree/diploma in Software Engineering, Computer Science or related field
2. Knowledge of PHP, HTML5, XML, Android, MySql, Facebook SDK, Wordpress, Magento
3. Experience in writing apps for ios/ Android/ Windows Phone Platforms
4. Ample experience with ios DSK / Google Android SDK.
5. Can work as a team, must be able to work under extremely high pressure, excellent communications and interpersonal skill
 
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
• สร้างความผูกพันให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อองค์กร
• ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในองค์กร
• เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
• ติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง บุคลิกดี ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้รอบด้าน
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
• สามารถใช้ Internet / MS-Office ได้เป็นอย่างดี และใช้ช่องทาง Social Media มาปรับใช้ในงานได้

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 208

e-mail : hr@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter