ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดย...

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้
  • สินค้าใหม่ที่ท่านเลือกเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่ากับสินค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ี่ลูกค้าจะใช้งานได้
3. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
4. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

ทางบริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ เช่น เรียงหน้าสลับ หน้าขาดหาย
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
4. ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
5. ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางบริษัทฯส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

การคืนสินค้า

1. ลูกค้าแนบหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์)

บริษัท แปลนฟอร์คิดส์ จำกัด (แผนก Digital Marketing)
1 / 999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 9 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

2. ลูกค้านำสินค้ามาคืนด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าและใบเสร็จการชำระเงิน ได้ที่บริษัท แปลนฟอร์คิดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ติดต่อแผนก Digital Marketing โทร. 0-2575-2559 ต่อ 354 (ในเวลาทำการปกติเท่านั้น)

หมายเหตุ
  • การคืนสินค้าทางไปรษณีย์ : แนบใบเสร็จพร้อมสินค้า จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว) เพื่อยืนยันสถานการณ์การคืนสินค้า
  • การส่งคืนสินค้ากลับให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
  • บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  • ในกรณีที่บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ไม่มีสินค้าที่ี่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารายการอื่นในราคาเดียวกันได้
เงื่อนไขการคืนเงิน
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จะทำการคืนเงินให้ผ่านทางบัญชีธนาคารภายใน 7 วันทำการ หากมีค่าธรรมเนียมธนาคาร บริษัทฯ จะทำการ โอนเงิน โดยยอดเงินเป็นยอดคงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียม
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จะทำการคืนเงินให้ผ่านทางบัตรเครดิตภายใน 14 วันทำการ
  • บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการคืนสินค้าใด ๆ โดยติดต่อได้ที่แผนก Digital Marketing เบอร์โทรศัพท์ 0-2575-2559 ต่อ 354 วัน จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.
กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการคืนสินค้า

1. เซลล์สลิป / ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
2. หลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร / เอกสารอีเมลยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Digital Marketing

โทรศัพท์ : 0-2575-2559 ต่อ 354

e-mail : dm@planforkids.com