ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

ชุด สี่สหายเรียนรู้ 8 เล่ม

รหัสสินค้า : 9-21058

สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ราคา 600.- 450.-
25% Off

รายละเอียด

รหัสสินค้า
9-21058
ปีที่พิมพ์
-
ชุด
สี่สหายเรียนรู้ ชุด นิทานสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง
มนฤดี ทองกลอย
ภาพ
ตู้อบ
แปล
-
ประเภท
นิทานคำกลอน คำคล้องจอง
ช่วงวัย
4-6 ปี
ขนาด
8 X 10 นิ้ว
จำนวน (หน้า)
24
ประเภทปก
ปกอ่อน
สำนักพิมพ์
เฮลโลคิดส์
ISBN
-
ประเภทกระดาษ
-
ความหนาต่อแผ่น
-

นิทานชุด สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ สิ่งต่างๆ รอบตัว ท้ายเรื่องมีคำถามชวนคิด เรียนรู้ภาษาผ่านคำกลอน จดจำง่าย

1 ชุด มี 8 เรื่อง

1. อาหารดีมีประโยชน์ (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก)
2. อาชีพน่ารู้ (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก)
3. รู้ทันภัยธรรมชาติ (ธรรมชาติรอบตัว)
4. ของเล่นรอบตัวหนู (สิ่งต่างๆ รอบตัว)

5. หนูเป็นพลเมืองโลก (เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก)
6. วันสำคัญของไทย (เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก)
7. ฤดูกาลของไทย (ธรรมชาติรอบตัว)
8. ของใช้ใกล้ตัวหนู (สิ่งต่างๆ รอบตัว)


อาหารดีมีประโยชน์
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

• รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่
• การดื่มน้ำสะอาดให้พียงพอในแต่ละวันเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
• อาหารช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
 

 

 

อาชีพน่ารู้

 

• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
• รู้จักหน้าที่ของอาชีพใกล้ตัวเด็ก
• ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแต่ละอาชีพ
• รู้ว่าอาชีพต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนและสถานที่รอบตัว
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

 

 

 

รู้ทันภัยธรรมชาติ
• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว และวาตภัย
• รู้จักสาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
• เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ ไม่ทำลาย และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

 

ของเล่นรอบตัวหนู

 

• เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นใกล้ตัว
• ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น
• รู้จักการเล่นอย่างถูกวิธี เล่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเล่นเสร็จต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
• การเล่น คือ การเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน
• สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

 

 

หนูเป็นพลเมืองโลก
เรื่องย่อ : เด็กรู้จักตนเอง มีอิสระทางความคิด การแสดงออก รักษาสิทธิ์ของตนและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นว่าแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในฐานะพลเมืองโลก ทําตามกฎ กติกา รู้จักหน้าที่ ความเป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พลเมืองโลกที่ดี รู้หน้าที่ มีน้ำใจ มีจิตอาสา ด้วยความเต็มใจและความสามัคคี เพื่อให้สังคมพัฒนา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 

 

วันสำคัญของไทย
เรื่องย่อ : เด็กได้รู้จักวันสําคัญของไทย ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา และบุคคลสําคัญ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ที่มาของวันสําคัญของไทย ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของวันสําคัญของไทย เรียนรู้หน้าที่กิจกรรมที่ทำในวันสําคัญของไทย
 
 
 
ฤดูกาลของไทย
เรื่องย่อ : เด็กได้รู้จักฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว เรียนรู้สภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ ของไทย รู้จักดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู สังเกตและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 
 
 

ของใช้ใกล้ตัวหนู
เรื่องย่อ : เด็กรู้จักของใช้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน รู้จักวิธีใช้และประโยชน์ของของใช้ชนิดต่าง ๆ รู้จักวิธีการดูแลรักษาของใช้อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาของใช้