ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

6Q มีอะไรบ้างและสำคัญต่อเด็กอย่างไร

วันที่ : 12/06/2020
remove_red_eye อ่านแล้ว : 4,233 คน
share แชร์

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกฉลาด มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นเด็กที่มีความสุข ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดความฉลาดและพัฒนาการทางสมองเด็ก มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ พันธุกรรม และ การอบรมเลี้ยงดู

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมนั้นอยู่เหนือการควบคุม แต่การอบรมเลี้ยงดู ซึ่งรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และโภชนาการเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กฉลาดได้ ด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก ซึ่งไม่อาจทำสำเร็จได้ภายในวันหรือสองวัน ต้องอาศัยระยะเวลา ให้ลูกค่อยๆ ซึมซับไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ และเข้าใจด้วยตนเอง นำไปสู่ความเข้าใจที่ยั่งยืนจนตลอดชีวิต

ช่วงปฐมวัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ถ้าเราปูพื้นฐานที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ลูกก็จะมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ซึ่งความฉลาด หรือ Quotient ที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก มีด้วยกัน 6Q ดังนี้

IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดด้านสติปัญญา
• มีไหวพริบ เชาวน์ปัญญา
• เก่งวิชาการ
• ความจำดี
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
• มีทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
• มีความสามารถทางภาษา

EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดด้านอารมณ์
• รับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเอง
• ควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนได้ดี
• เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
• แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์

MQ (Moral Quotient) ความฉลาดด้านคุณธรรม
• รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ
• ละอายและเกรงกลัวต่อการทำความผิด
• มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือ
• กตัญญู รู้คุณ
• ซื่อสัตย์สุจริต

AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดด้านการเผชิญหน้า การแก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
• มานะอดทน และเพียรพยายามแก้ปัญหา
• มีกำลังใจดี ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น

PQ (Physical Quotient) ความฉลาดด้านพลานามัย
• มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย
• มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

NQ (Nutrition Quotient) ความฉลาดด้านโภชนาการ
• รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• รู้ปริมาณอาหารและสารอาหารที่ร่างกายตนต้องการ

 


หนังสือนิทานแนะนำ

 

Subscribe to Our Newsletter