ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

มารู้จัก 4Cs ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ : 04/05/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 7,578 คน
share แชร์

ทักษะ 4Cs คือ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา สื่อสาร ร่วมงานกับคนอื่นได้

ในศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ ทุกคนจะเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลและเป็นยุคของเทคโนโลยี ดังนั้นโอกาสของลูกจึงเปิดกว้างและไกลมากขึ้น ทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม การใช้ภาษา และการใช้เทคโนโลยี คือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การปลูกฝัง 4Cs ต้องเสริมสร้างทั้งจากครอบครัวและโรงเรียน ผ่านกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูได้จัดขึ้น ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กจึงกลายเป็นผู้ค้นหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Cs ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย
C ที่ 1 : Creativity and Innovation (ทักษะความคิดสร้างสรรค์)
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา พ่อแม่สามารฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับลูกได้ด้วยการฝึกตั้งคำถามปลายเปิดกับลูก เมื่อลูกได้ฝึกคิด ฝึกหาเหตุและผลด้วยตนเองบ่อยครั้ง ก็จะทำให้ลูกเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือ ข้อเท็จจริง อะไรคือ สมมุติฐาน มีวิจารณญานในการแก้ปัญหา ส่งผลให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และอธิบายเหตุและผลตามสถานการณ์และมุมมองที่หลากหลายได้ รู้จักประยุกต์วิธีแก้ปัญหามาใช้กับเรื่องใหม่ ๆ และปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

C ที่ 2 : Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะการคิดวิเคราะห์)
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา พ่อแม่สามารฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับลูกได้ด้วยการฝึกตั้งคำถามปลายเปิดกับลูก ฝึกให้เด็ก ๆ เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถามเป็น และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  ทำให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกออกว่าอะไรคือความคิดเห็น และอะไรคือข้อเท็จจริงได้


C ที่ 3 : Communication (ทักษะการสื่อสาร)
ทักษะการสื่อสารถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญ เพราะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับลูกได้ในหลาย ๆ ด้าน การใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะการพูด การเขียน และการสื่อภาษากายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เข้าใจตรงกัน

C ที่ 4 : Collaboration (ทักษะการทำงานเป็นทีม)
ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสามารทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและนำพาความสำเร็จมาสู่ลูกได้ เพราะการที่ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีมนั้น จะช่วยส่งเสริมคุณภาพงานของตนเองได้ดีขึ้น อีกทั้งการได้รับแรงผลักดันจากเพื่อนที่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมและนำพาความสำเร็จมาได้เร็วขึ้น

ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่ และคุณครู สามารถฝึกฝนให้กับเด็ก ๆ ผ่านการทำกิจกรรม หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าเด็ก ๆ มีทักษะ 4 ด้านนี้ติดตัวไว้ ก็จะทำให้เด็ก ๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่รอดปลอดภัยในโลกดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแน่นอนค่ะ